OWS

Ogólne Warunki Sprzedaży
TR Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej jako „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest TR Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000461242, NIP: 8943045894, REGON: 022131759, z kapitałem zakładowym w wysokości 140.000,00 złotych (opłaconym w całości).

 2. TR Solution Sp. z o.o. w świetle rozporządzenia REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów) zajmuje w łańcuchu dostaw miejsce "dalszego użytkownika".

 3. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez firmę TR Solution Sp. z o.o., przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.

 4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.tr-solution.pl

 5. W sytuacji, kiedy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z firmą TR Solution Sp. z o.o., wówczas zaakceptowanie przez Kupującego OWS przy jednej transakcji, w przypadku nie złożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS przy wszystkich pozostałych umowach sprzedaży pomiędzy stronami.

 6. TR Solution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do OWS.

 7. Wszelkie zmiany wprowadzone do OWS zostaną uznane za zaakceptowane, jeżeli Kupujący, pozostający w stałych stosunkach handlowych z firmą TR Solution Sp. z o.o., nie doręczy TR Solution drogą pisemną lub mailową wyraźnego sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionych OWS albo umieszczenia ich na stronie internetowej TR Solution Sp. z o.o.: www.tr-solution.pl i powiadomienia o tym fakcie Kupującego.

 8. Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w OWS będą pod rygorem nieważności wiążące jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie uzgodnione przez obie strony, ze wskazaniem postanowień OWS, których nie stosuje się w danej umowie.

§ 2 Ceny

 1. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej TR Solution Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm., dalej jako „Kodeks Cywilny”).

 2. Ceny określone w cennikach wysłanych drogą pisemną lub mailową albo w inny sposób doręczonych kontrahentom są wiążące do upływu wskazanego w nich terminu, a w przypadku braku takiego wskazania - do upływu 30-dniowego (trzydziesto-) terminu liczonego od dnia doręczenia danego cennika. Niezależnie od powyższego ceny zawarte w danym cenniku przestają być wiążące z chwilą powiadomienia kontrahenta przez Sprzedającego drogą pisemną lub mailową o odwołaniu lub zmianie cen wskazanych w tym cenniku albo w chwili doręczenia kontrahentowi drogą pisemną lub mailową nowego cennika. Do cen podanych w cennikach należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, to wówczas Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich złotych, przeliczonych wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury.

 3. Nadto, Sprzedający zastrzega, iż ceny określone w cennikach są cenami przyjętymi dla sprzedaży dla dużych odbiorców, w hurtowych opakowaniach. W sytuacji sprzedaży w ilościach nie hurtowych, powodujących m.in. konieczność rozpakowania opakowań zbiorczych, ceny określone w cennikach mogą ulec zwiększeniu o koszty manipulacyjne.

§ 3 Zamówienia

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i pisemne lub mailowe  potwierdzenie jego przyjęcia i akceptacja przez TR Solution Sp. z o.o.

 2. Kupujący oświadcza, iż przed złożeniem stosownego zamówienia, zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przedstawionych przez TR Solution Sp. z o.o., akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich bezwarunkowego przestrzegania i wykonania.

 3. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie przedłożone przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Kupującego, bądź osobę/y dysponujące stosownym pełnomocnictwem i potwierdzone przez TR Solution Sp. z o.o..

 4. W przypadku złożenia przez Kupującego wadliwego zamówienia (tj. niezgodnego z OWS, wzorem ramowej umowy sprzedaży lub otrzymanym cennikiem) lub też w przypadku wątpliwości Sprzedającego co do treści zamówienia, Sprzedający, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, poinformuje o tym fakcie Kupującego, który zmodyfikuje swoje zamówienie i prześle je ponownie do Sprzedającego. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Kupujący złożył zamówienie w dniu doręczenia Sprzedającemu zmodyfikowanego zamówienia, o ile Kupujący poprawił wszystkie błędy uniemożliwiające albo utrudniające jego wcześniejszą akceptację i realizację przez Sprzedającego. Złożenie wadliwego Zamówienia nie prowadzi do zawarcia Umowy.

 5. Do zamówienia Kupujący zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty i informacje:
  - osoba prawna: aktualny odpis z rejestru sądowego, zaświadczenie o numerze NIP i REGON, Ogólne Warunki Sprzedaży TR Solution Sp. z o.o..
  - spółka osobowa kodeksu spółek handlowych: aktualny odpis z rejestru sądowego KRS, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON, 
  - spółka cywilna: aktualne odpisy z ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólnika, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON,
  - osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą: aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON.

 6. TR Solution Sp. z o.o. przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym. Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w dniu jego złożenia do godz. 12:00, a rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu złożonym po godzinie 12:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego.

§ 4 Dostawa towarów, koszty transportu oraz ubezpieczenia

 1. Sprawy związane z dostawą towarów, kosztami transportu towarów do Kupującego realizowane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami dostaw EXW (Ex Works) Incoterms 2010. TR Solution Sp. z o.o. dopuszcza możliwość stosowania, w formie odrębnego pisemnego porozumienia (umowy) z Kupującym, rozwiązań dotyczących przeniesienia ryzyka, dostawy towarów, kosztów transportu i opłat celnych zgodnie z warunkami Incoterms 2010 dla dostawy towarów i usług do uzgodnionego miejsca dostawy DAP (Delivery At Place) w ramach Unii Europejskiej, DDP (Delivery Duty Paid) poza Unią Europejską.

 2. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego wraz z pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, kolejnej partii towaru, również z innej transakcji, chyba że Sprzedający, w formie pisemnej zostanie poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia.

 3. Strony ustalają jako zasadę, że towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem, chyba że strony w drodze odrębnego porozumienia (umowy) postanowią inaczej. Za odbiór towaru (po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca oraz dnia przez obie strony) przez Kupującego uważa się: 
  - postawienie towarów do dyspozycji Kupującego przez TR Solution Sp. z o.o. i rozpoczęcie przez Kupującego lub podmiot działający na jego
    zlecenie pierwszych czynności związanych z załadunkiem towaru;
  - bądź rozpoczęcie przez TR Solution Sp. z o.o. lub podmiot działający na zlecenie TR Solution Sp. z o.o. pierwszych czynności związanych
    z załadunkiem towaru w celu przetransportowania towaru w miejsce wskazane przez Kupującego. Zastrzega się, iż z chwilą odbioru towarów
    na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru.

 4. W przypadku, gdy TR Solution Sp. z o.o. zapewnia transport zamówionego towaru (po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji stron), jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność oraz koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.

 5. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić prawidłowość i kompletność załadowania towaru, odebrać komplet związanych z transportem dokumentów oraz znać przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR (towary niebezpieczne).

 6. O ile nie zostanie to uzgodnione odrębnie z Kupującym, Sprzedający określa rodzaj i sposób opakowania towaru (standardowe opakowania Sprzedającego).

 7. Od momentu postawienia przez Sprzedającego towarów do dyspozycji Kupującego, Kupujący może dokonać ubezpieczenia zamówionych towarów zarówno:
  - od czasu ich udostępnienia przez Sprzedającego do ich odebrania przez Kupującego, jak również
  - do miejsca dostawy znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego miejsca na terenie Unii Europejskiej lub poza tym terenem, wskazanego w zamówieniu lub w OWS, chyba że jako miejsce dostawy został wskazany adres zakładu Sprzedającego.

 8. Koszty transportu oraz ewentualnego ubezpieczenia na życzenie Klienta, o których mowa w § 4 ust. 7 OWS, ponosi Kupujący, chyba że inna zasada wynika z odrębnego porozumienia (umowy) Sprzedającego i Kupującego.

 9. Cena ewentualnego transportu i ubezpieczenia wyrażona jest w polskich złotych („PLN”) lub euro („EUR”) stosownie do treści uzgodnionej w potwierdzeniu zamówienia.

 § 5 Transport, terminy dostaw

 1. Podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie (data, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować konieczność postoju. Koszt postoju pokrywa Kupujący.

 2. W przypadku, gdy TR Solution Sp. z o.o. zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru. W przypadku odmowy przez Kupującego złożenia w/w oświadczenia uważa się, że towar dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie.

 3. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez TR Solution Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody ani zwrot utraconych korzyści wynikłej z tytułu niewykonania lub nie terminowego wykonania umowy. Na potrzeby niniejszych OWS przyjmuje się, że „siła wyższa” oznacza każde nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, które jest poza kontrolą TR Solution Sp. z o.o. i które czyni wykonanie przez TR Solution Sp. z o.o. jej zobowiązań wynikających z umów zawartych z Kupującym niemożliwym lub tak dalece trudnym do wykonania w praktyce, że uznane byłoby ono za niemożliwe do spełnienia w określonych okolicznościach. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się w szczególności niezawinione przez TR Solution Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego (np. z powodu przerwy w dostawie mediów), ograniczenia spowodowane zarządzeniami władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, itp.

§ 6 Warunki płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub wskazanym na fakturze, a w przypadku braku określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury.

 2. Sprzedający wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie odbioru towaru.

 3. W przypadku, gdy towar jest dostarczany w opakowaniach zwrotnych, Kupujący zostanie obciążony kosztami opakowań zwrotnych.

 4. W przypadku, gdy zamówienie Kupującego obejmuje niewielką ilość Towaru, TR Solution Sp. z o.o. może doliczyć do ceny opłatę za przygotowanie i zapakowanie Towaru. O naliczeniu opłaty i jej wysokości Kupujący zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia lub w potwierdzeniu otrzymania zamówienia i jego akceptacji.

 5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego TR Solution Sp. z o.o. należną kwotą pieniężną.

 6. Zgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi Sprzedającego co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.

 7. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę TR Solution Sp. z o.o.

§ 7 Zabezpieczenia wykonania umowy

 1. Na podstawie wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego, TR Solution Sp. z o.o. określi wysokość kredytu kupieckiego oraz formę zabezpieczenia kredytu. Rodzaj udzielonego zabezpieczenia wpływa na wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego TR Solution Sp. z o.o. ma prawo żądać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Procedurę dotyczącą przyznania kredytu kupieckiego stosuje się odpowiednio w razie złożenia przez Kupującego wniosku o podwyższenie limitu kredytu kupieckiego. Wszelkie informacje TR Solution Sp. z o.o. traktuje jako poufne.

 2. TR Solution Sp. z o.o. ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu płatności wskazanego na fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Klientem oraz przebiegu wzajemnej współpracy.

 3. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu kupieckiego, w razie braku przyznania kredytu kupieckiego lub gdy opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z faktur VAT przekracza 5 (pięć) dni, wszelkie roszczenia TR Solution Sp. z o.o. o zapłatę ceny za sprzedane i zamówione towary stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Kupujący z upływem dodatkowego terminu wskazanego pisemnym lub mailowym w wezwaniu nie zapłaci kwoty odpowiedniej do zachowania limitu kredytu kupieckiego lub zapłaty wszystkich kwot z wymagalnych faktur VAT.

 4. W przypadku wskazanym w ustępie 3 niniejszego paragrafu, TR Solution Sp. z o.o. jest uprawniona do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

 5. TR Solution Sp. z o.o. posiada prawo do uzależnienia dokonania sprzedaży od wpłacenia przez Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane towary.

 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy pomiędzy zawarciem umowy a wydaniem towaru TR Solution Sp. z o.o. poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za kupowany towar, TR Solution Sp. z o.o. posiada uprawnienie do uzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części należności jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze, a nawet przed wydaniem towaru.

§ 8 Rękojmia i gwarancja

 1. TR Solution Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów będących przedmiotem umowy, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty odbioru towaru, do ich zbadania co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym. O ile jest to możliwe, wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela TR Solution Sp. z o.o.

 3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich TR Solution Sp. z o.o. niezwłocznie w formie pisemnej lub mailowej, nie później jednakże niż w terminie 2 (dwóch) dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do TR Solution Sp. z o.o. e-mailem lub listem poleconym przed upływem tego terminu. Na żądanie TR Solution Sp. z o.o. Kupujący winien przesłać TR Solution Sp. z o.o. reklamację zgłoszoną drogą mailową również w formie pisemnej w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania takiego żądania.

 4. Ewentualne wady ukryte, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone TR Solution Sp. z o.o. w terminie 10 (dziesięciu) dni licząc od daty ich wykrycia. 

 5. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela TR Solution Sp. z o.o. (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności - zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Informacyjnych wyrobów.

 6. Po zbadaniu przez przedstawiciela TR Solution Sp. z o.o. reklamowanego towaru sporządzony zostanie stosowny protokół, w którym przedstawiciel TR Solution Sp. z o.o. zamieści swoje uwagi, a w szczególności stwierdzi czy uznaje zgłoszoną reklamację, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Przedstawiciel Kupującego winien również podpisać protokół, umieszczając swoje ewentualne uwagi co do zasadności wyniku kontroli przedstawiciela TR Solution Sp. z o.o..

 7. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, TR Solution Sp. z o.o. może wedle swego wyboru:
  - obniżyć cenę stosownie do wartości stwierdzonej wady, jeżeli pomimo zaistniałej wady dostarczony towar nadaje się do użytku; 
  - dokonać wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, zrealizowane na koszt i ryzyko TR Solution Sp. z o.o.;
  - jeżeli wymiana nie jest możliwa z uwagi na wcześniejsze użycie reklamowanego towaru w pracach budowlanych, TR Solution Sp. z o.o. zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad w ilości potrzebnej do wykonywania ewentualnych prac poprawkowych.

 8. Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, Kupujący nie może bez zgody TR Solution Sp. z o.o. podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody ani samemu, ani za pośrednictwem osób trzecich.

 9. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, TR Solution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

 10. TR Solution Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości TR Solution Sp. z o.o. oraz potrzeb Kupującego.

 11. TR Solution Sp. z o.o. nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego zaleceń TR Solution Sp. z o.o. odnośnie do przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.

 12. TR Solution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 13. Rękojmia jest udzielana Klientowi pod warunkiem przestrzegania przez Klienta wszystkich warunków określonych w ust. 1 – 12 niniejszego paragrafu.

 14. TR Solution Sp. z o.o., niezależnie od uprawnień dotyczących rękojmi, może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedane towary. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży. Warunki ewentualnej gwarancji wynikają z treści odrębnego oświadczenia składanego przez TR Solution Sp. z o.o. wyłącznie na piśmie.

 15. Treść reklam TR Solution Sp. z o.o. nie może być uznana za oświadczenie gwarancyjne.

 16. Odpowiedzialność TR Solution Sp. z o.o. z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady towaru, ponoszona na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, jest każdorazowo ograniczona do szkody rzeczywistej (damnum emergens) i nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans). Nadto, odpowiedzialność TR Solution Sp. z o.o. wobec Kupującego, z wszelkich tytułów prawnych (a w tym z tytułu zwłoki w realizacji zamówień), każdorazowo ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych lub nie dostarczonych zgodnie z umową Towarów.

§ 9 Odpowiedzialność i odstąpienie od realizacji zamówienia

 1. O ile towar będący przedmiotem Umowy nie zostanie odebrany z przyczyn nie leżących po stronie TR Solution Sp. z o.o., TR Solution Sp. z o.o. po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego (siedmio-) terminu do odbioru Towaru, może od umowy odstąpić w części dotyczącej sprzedaży nie odebranego towaru.

 2. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego TR Solution Sp. z o.o. przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wartości nieodebranego towaru za każdy dzień powyżej 7 (siódmego) dnia opóźnienia. Ponadto, TR Solution Sp. z o.o. jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli naliczona kara umowna nie pokryje w całości wysokości szkody poniesionej przez TR Solution Sp. z o.o.

 3. W przypadku odstąpienia przez TR Solution Sp. z o.o. od umowy z przyczyn opisanych ust.1 niniejszego paragrafu, TR Solution Sp. z o.o. przysługuje prawo domagania się zapłaty od Kupującego kary umownej w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości towarów, co do których TR Solution Sp. z o.o. odstąpiła od umowy. Ponadto, TR Solution Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli naliczona kara umowna nie pokryje w całości wysokości szkody poniesionej przez TR Solution Sp. z o.o.

 4. W przypadku zawinionego opóźnienia (zwłoki) TR Solution Sp. z o.o. w realizacji zamówienia, TR Solution Sp. z o.o. zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż łącznie 1,5% (półtora procenta) wartości netto całego zamówienia.

 5. TR Solution Sp. z o.o. odpowiada z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia wyłącznie za szkody rzeczywiste, wyrządzone przez TR Solution Sp. z o.o. z winy umyślnej. Zapis §8 ust. 16 zd. 2 OWS stosuje się odpowiednio.

 6. TR Solution Sp. z o.o. nie odpowiada za użycie towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich w zakresie własności intelektualnej lub przemysłowej.

 7. Każda kara umowna określona w niniejszym paragrafie zostanie zapłacona na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez jedną stronę na numer rachunku bankowego i w terminie w niej wskazanym, liczonym każdorazowo od dnia jej doręczenia drugiej stronie, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej.

§ 10 Stosowanie towarów

 1. Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów dystrybułowanych przez TR Solution Sp. z o.o. są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia TR Solution Sp. z o.o. i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez TR Solution Sp. z o.o. oraz ich producentów.

 2. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu TR Solution Sp. z o.o., właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez TR Solution Sp. z o.o. nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności TR Solution Sp. z o.o. w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez TR Solution Sp. z o.o..

 3. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę TR Solution Sp. z o.o..

 4. W przypadku zmiany warunków zastosowania, takich jak rodzaj podłoża lub innych, zawsze należy zasięgnąć porady służb technicznych TR Solution Sp. z o.o. jeszcze przed rozpoczęciem stosowania wyrobów TR Solution Sp. z o.o..

 5. Informacje i porady udzielone przez TR Solution Sp. z o.o. nie zwalniają użytkownika wyrobów od obowiązku wykonania prób w zamierzonym zastosowaniu i celu.

 6. Porada służb technicznych TR Solution Sp. z o.o. odnosi się wyłącznie do konkretnego wyrobu lub wyrobów i ich konkretnego zastosowania, a oparta jest na badaniach laboratoryjnych, które nie zastąpią prób praktycznych.

 7. Użytkownicy są zobowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu TR Solution Sp. z o.o. dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

 8. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.tr-solution.pl

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszych OWS mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez TR Solution Sp. z o.o.. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość niniejszych warunków po złożeniu podpisu pod: umową, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw.

 2. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia TR Solution Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się za skuteczne.

 3. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym wierzytelności) wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z TR Solution Sp. z o.o. na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności takiej cesji.

 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy.

 5. Wszelkie przewidziane w OWS zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych OWS.

 6. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWS. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie OWS regulacjami, które w najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub bezskuteczne.

 7. Niniejsze OWS oraz umowy zawierane z kontrahentami przez TR Solution Sp. z o.o. podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane (bez względu na reguły kolizyjne wynikające z tego prawa), włączając w to między innymi: sformułowanie, istnienie, ważność, wykonalność, wykonanie, interpretację, skuteczność, naruszenie i rozwiązanie.

 8. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie są znane publicznie (dalej – informacje poufne) i które zostały uzyskane od drugiej strony w związku z zawarciem lub realizacją umowy (dalej – obowiązek zachowania tajemnicy). Kupujący nie może informować żadnej innej firmy ani osoby prywatnej o warunkach handlowych drugiej strony, w szczególności o cenach, ilościach, specyfikacjach, itp. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje w czasie trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu.

 9. Usługi wsparcia technicznego i konserwacji towarów świadczone mogą być na podstawie odrębnej umowy na zasadach w niej określonych.

 10. Przez cały czas trwania współpracy obie strony pozostają niezależne od siebie i każda ze stron jest odpowiedzialna za swoich pracowników i przedstawicieli.

 11. W kwestiach nieuregulowanych umową i niniejszymi OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany sprzeczne z postanowieniami niniejszych OWS winny być pod rygorem nieważności stwierdzone podpisem.

 12. Strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszych OWS oraz późniejszym wykonaniem umowy. W przypadku braku porozumienia w powyższym trybie, właściwym do rozstrzygania kwestii spornych będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę TR Solution Sp. z o.o..