RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. TR Solution Sp. z o.o. siedzibą w 62-052 Komorniki ul.Komornicka 10 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest cel marketingu bezpośredniego), do czasu wpłynięcia sprzeciwu,
  - zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej wykonaniu,
  - wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez czas wykonywania obowiązków oraz okres wskazany w przepisach np. podatkowych
  - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – art. 6 ust. 1 lit. f – interesem prawnym jest obrona naszych praw, do czasu przedawnienia roszczeń.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z zakresu zleconej:
  - księgowości,
  - obsługi prawnej,
  - obsługi IT oraz podmioty udostępniające nam narzędzia informatyczne, świadczące usługi z zakresu rynku pocztowego, kurierskiego, finansowego (np. banki) czy też nabywających wierzytelności.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w punkcie 2.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy.

 8. Pani/Pana dane będą mogły być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Wszelkie informacje na temat danych osobowych znajdzie Pani/Pan na stronie www.tr-solution.pl oraz www.amod.pl

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć administratorowi, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.